RODO

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:

 • Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Administratorem Twoich danych osobowych Javro 2 Sp. z o.o. reprezentowana przez Jacka Wrodarczyka – Prezesa Zarządu w Katowicach 40-657 przy ul. Zbożowej 10
 • W sprawie ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się z Administratorem pod adresem email: biuro@javro.pl pod numerem telefonu +48 32 202 66 22; lub pisemnie na adres naszej siedziby wskazany powyżej.
 • Cele i podstawy prawne przetwarzania. Będziemy przetwarzać Pana/Pani dane:
 • w celach kontaktowych na podstawie udzielonej zgody (przepisy RODO);
 • w celu przygotowania odpowiedniej oferty naszych usług na podstawie udzielonej zgody (przepisy RODO);
 • w celu przesyłania newslettera na podstawie udzielonej zgody (przepisy RODO)
 • w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby ich wykazania;
 • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu zgodnie z przepisami RODO;
 • w celach analitycznych (lepszego doboru usług do potrzeb naszych Klientów, ogólnej optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi, budowania wiedzy o naszych Klientach, analizy finansowej naszej spółki itp.) będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 • w celu oferowania Pana/Pani przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), w tym dobierania ich pod kątem Pana/Pani potrzeb, czyli profilowania, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 • Okres przechowywania danych. Będziemy przechowywać Pana/Pani dane przez okres:
  • Pana/Pani dane osobowe wynikające z zawarcia umowy będą przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia z umowy, czyli przez okres 20 lat.
  • do czasu realizacji celu na jaki zostały pobrane.
  • dane przetwarzane na podstawie udzielonej zgody możemy przetwarzać do czasu wycofania tej zgody lub jeśli dane te się zdezaktualizowały.
  • Jeżeli nie dojdzie do zawarcia umowy w ciągu 3 miesięcy od złożenia Panu/Pani przez nas oferty, dane osobowe związane z ofertą do tej umowy zostaną niezwłocznie usunięte, z wyjątkiem danych potrzebnych do marketingu bezpośredniego.
  • dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego produktów i usług możemy przetwarzać do czasu wpłynięcia sprzeciwu względem ich przetwarzania w tym celu lub jeśli się zdezaktualizowały.
 • Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe mogą zostać przekazywane:

 • naszym partnerom, czyli firmom, z którymi współpracujemy łącząc produkty lub usługi, podmiotom zaangażowanym w proces (...), instytucjom określonym przez przepisy prawa np. Urząd Skarbowy, ZUS, lub innym.
 • naszym podwykonawcom (podmiotom przetwarzającym) np. firmom księgowym, prawniczym, informatycznym, agencjom marketingowym, windykacyjnym, z którymi zawarliśmy Umowy Powierzenia, aby dane były w odpowiedni sposób chronione.
 • Jakie ma Pan/Pani prawa wynikające z RODO:
 • w dowolnym momencie, zażądać dostępu do przetwarzanych danych osobowych,
 • poprawić błędne dane osobowe,
 • zażądać, aby administrator przerwał przetwarzanie i usunął dane osobowe,
 • zażądać, aby przetwarzanie danych osobowych zostało ograniczone,
 • skorzystać z prawa do przenoszenia danych,
 • wycofać zgodę na określone przetwarzanie (w przypadku udzielenia takiej zgody)
 • sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych.
 • W każdej chwili jest pan/Pani uprawniony/a do złożenia skargi do właściwego organu nadzoru, jeśli dane osobowe zostały przetworzone z naruszeniem obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych.
 • Administrator przetwarza dane wyłącznie zgodnie z prawem w taki sposób, aby nie doszło do naruszenia podstawowych praw osoby, której dane dotyczą. Przetwarzanie danych w naszej placówce zgodne z prawem wyłącznie w przypadkach, gdy – i w takim zakresie, w jakim – spełniona będzie co najmniej jedna z poniższych podstaw prawnych:
  • osoba, której dane dotyczą wyrazi zgodę na przetwarzanie w jednym lub większej licznie określonych celów;
  • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy;
  • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego lub umowy międzynarodowej;
  • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu administratora.
 • Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Nie stosujemy profilowania
Nie wysyłamy danych do Państw Trzecich

 • Polityka Plików Cookie znajduje się na naszej stronie.

Copyright by Javro Group 2019, Wszelkie prawa zastrzeżone